βρείτε την ταυτότητα του ρήματος!

finden               =     βρίσκω

fahren               =     εποχούμαι

schneiden         =     κόβω                

wissen               =     ξέρω

lassen                =     αφήνω

vergessen          =     ξεχνάω

verschwinden  =     εξαφανίζομαι

fliegen               =     πετώ

laufen               =     τρέχω

geben                =     δίνω

tragen               =     κουβαλώ – φέρω

brechen            =     σπάζω (μετ. -αμετ.)

streiten              =     μαλώνω (με κάποιον)

schlagen            =     χτυπώ

+raten                 =     συμβουλεύω

treffen              =     συναντώ

waschen            =     πλένω

rufen                 =     φωνάζω

fallen                 =     πέφτω

stoßen               =     κρούω, προσκρούω

geschehen         =     συμβαίνει

nehmen             =     παίρνω

bringen             =     φέρνω

denken              =     σκέπτομαι

sehen                 =     βλέπω

treten                =     πατώ

schieben            =     σπρώχνω

singen               =     τραγουδώ


λύσεις

finden               fand         gefunden

fahren                 fuhr                gefahren

schneiden          schnitt           geschnitten                

wissen                 wusste           gewuust                       

lassen                  ließ                  gelassen               

vergessen           vergaß            vergessen          

verschwinden  verschwand   verschwunden

fliegen                 flog                   geflogen                      

laufen                  lief                    gelaufen

geben                   gab                  gegeben

brechen              brach              gebrochen

schlagen             schlug            geschlagen

treffen                traf                  getroffen

waschen            wusch             gewaschen

fallen                  fiel                   gefallen

stoßen                stieß                gestoßen

nehmen            nahm              genommen

denken              dachte           gedacht

sehen                 sah                  gesehen

treten                 trat                 getreten

schieben            schob            geschoben

singen                sang               gesungen

Written by 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *